FLATBOOTS_INTRO 3.3.6

FLATBOOTS_EXPLAIN

Každý hráč má povinnost pročíst si tohle fórum. Neznalost pravidel se neomlouvá.
Every player has a obligation to read this forum. Ignorance of the rules is no excuse.
od Neezy
#12085
CZE/SVK

1. Je zakázáno jakkoli kazit hru spoluhráčům!

►Na toto pravidlo se navazují další pravidla

2. Je zakázáno kempit delší dobu!

►Kazení hry spoluhráči č.1, to že kempíte po dobu celého kola nebo po dobu 8-10 sekund a slyšíte, že váš pushuje protihráč, neznamená, že je to normální. Začne hra a vaším úkolem je co nejdřív ho eliminovat.

3.Je zakázáno pouštět do voice písničky!

►To, že jste hyperaktivní mládež, která našla vypalovačku na konci 20. století, neznamená, že jí chceme slyšet taky. A to, že si najdete video na YT kde si stáhnete z nějakého odkazu SMASH taky ne.

4. Je zakázáno nadávat hráčům!

5. Bugování do míst kde se hráč bez VIP nedostane

6.Ponižování

►Ponižování ve smyslu "Ty si de*il, jdi skočit z mostu. Máš malýho č**áka a blablabla..."

►Není zapotřebí, aby jste si kompenzovali svoje vlastní problémy na někom, koho neznáte a navíc přes online hru

7.Shittalking, debatování

►Pokud chcete debatovat, tak o něčem normálním co má hlavu a patu, ale ne o tom, že tamhleten je TO a tamten ONO

►Shittalk... Co k tomu dodat, prostě melete sra*ky, tak melte, ale je to zbytečný

8. Slovo "EZ"

►Vám zbyde 1 hp a co řeknete...No slovo "EZ"... v 99,9% prostě řeknete EZ. Víte, ono to může toho člověka vyprovokovat, takže to budu trestat jako ponižování

9. Voicechanger a mikrofón

► Za tyto věci budete dostávat jenom mute pokud se to nebude mixovat s výše uvedenými pravidly nahoře

►Voice changer - to, že si zmeníte hlas, protože zníte jak právě nakopnutá píšťalka neznamená, že to je sranda. Kazí to hru a kazíte tak i atmosféru celého serveru

►Mikrofón - ne každý vlastní vysoce kvalitní mikrofón. Většinou máte mikrák z TESCA za 100Kč/ 4€. Ale neznamená to, že máte hlasitost na 100% a řvete do tohoENG

1. It is forbidden to spoil the game to teammates!

►This rule is followed by other rules

2. It is forbidden to camp for a long time!

►Doing a game by teammate # 1, camping for the entire round or for 8-10 seconds and hearing that your opponent is pushing, doesn't mean it's normal. The game starts and your task is to eliminate it as soon as possible.

3. It is forbidden to play in a voice song!

► Just because you are a hyperactive youth who found a burner at the end of the 20th century doesn't mean we want to hear it too. And that you can find a video on YT where you can download from some SMASH link neither.

4. It is forbidden to swear players!

5. Bugging to places where a player without VIP will not get

6.Ponižování

►Humiliation in the sense of "You de * il, go jump off the bridge. You have a little guy and a blablabla ..."

►No need to compensate for your own problems on someone you don't know and moreover through the online game

7.Shittalking, debating

►If you want to discuss something normal with head and heel, but not that that is TO and that ONO

►Shittalk ... What to add, just grind shit, so grind, but it's useless

8. The word "EZ"

►You have 1 hp left and what you say ... Well the word "EZ" ... in 99.9% just say EZ. You know, it can provoke the man, so I'll punish it as humiliation

9. Voicechanger and microphone

► You will only receive mute for these things unless it mixes with the above rules

►Voice changer - just changing your voice because you sound like a whistle just kicking doesn't mean it's fun. It spoils the game and spoils the atmosphere of the whole server

►Microphone - not everyone owns a high quality microphone. Usually you have a mic of TESCA for 100Kč / 4 €. But that doesn't mean you have a volume of 100% and yell at it
STATUS

Zdravím Je fakt neskutečné, že už j[…]

Ban za nic.

Takže tímto bych rád požádal […]

http://leteckaposta.cz/132381491 : D DD

Nové pravidlá JB

K tomuto príspevku môžte pridá[…]

Pripoj sa do našej Steam Group